Apache Software Foundation Distribution Directory

The directories linked below contain current software releases from the Apache Software Foundation projects. Older non-recommended releases can be found on our archive site.

To find the right download for a particular project, you should start at the project's own webpage or on our project resource listing rather than browsing the links below.

Please do not download from apache.org! If you are currently at apache.org and would like to browse, please visit a nearby mirror site instead.

Projects

Icon Name          Last modified   Size Description
[PARENTDIR] Parent Directory - [DIR] tomcat/ 2022-06-17 12:16 - [DIR] jmeter/ 2022-06-17 12:19 - [DIR] axis/ 2022-06-17 12:19 - [DIR] singa/ 2022-06-17 12:20 - [DIR] cayenne/ 2022-06-17 12:24 - [DIR] httpd/ 2022-06-17 12:25 - [DIR] asterixdb/ 2022-06-17 12:26 - [DIR] datasketches/ 2022-06-17 12:27 - [DIR] db/ 2022-06-17 12:28 - [DIR] zookeeper/ 2022-06-17 12:28 - [DIR] hadoop/ 2022-06-17 12:31 - [DIR] cordova/ 2022-06-17 12:32 - [DIR] parquet/ 2022-06-17 12:38 - [DIR] ws/ 2022-06-17 12:38 - [DIR] sis/ 2022-06-17 12:43 - [DIR] openmeetings/ 2022-06-17 12:44 - [DIR] mnemonic/ 2022-06-17 12:46 - [DIR] johnzon/ 2022-06-17 12:47 - [DIR] directory/ 2022-06-17 13:26 - [DIR] mynewt/ 2022-06-17 13:27 - [DIR] rya/ 2022-06-17 13:27 - [DIR] santuario/ 2022-06-17 13:27 - [DIR] bahir/ 2022-06-17 13:27 - [DIR] olingo/ 2022-06-17 13:29 - [DIR] submarine/ 2022-06-17 13:30 - [DIR] brooklyn/ 2022-06-17 13:32 - [DIR] couchdb/ 2022-06-17 13:32 - [DIR] deltaspike/ 2022-06-17 13:32 - [DIR] kudu/ 2022-06-17 13:32 - [DIR] synapse/ 2022-06-17 13:33 - [DIR] ode/ 2022-06-17 13:34 - [DIR] datafu/ 2022-06-17 13:35 - [DIR] juneau/ 2022-06-17 13:35 - [DIR] roller/ 2022-06-17 13:35 - [DIR] samza/ 2022-06-17 13:35 - [DIR] streams/ 2022-06-17 13:35 - [DIR] mahout/ 2022-06-17 13:35 - [DIR] ant/ 2022-06-17 13:38 - [DIR] servicemix/ 2022-06-17 13:39 - [DIR] royale/ 2022-06-17 13:39 - [DIR] jclouds/ 2022-06-17 13:40 - [DIR] storm/ 2022-06-17 13:40 - [DIR] openjpa/ 2022-06-17 13:42 - [DIR] empire-db/ 2022-06-17 13:42 - [DIR] any23/ 2022-06-17 13:42 - [DIR] zeppelin/ 2022-06-17 13:48 - [DIR] river/ 2022-06-17 13:48 - [DIR] chemistry/ 2022-06-17 13:48 - [DIR] lucenenet/ 2022-06-17 13:50 - [DIR] xerces/ 2022-06-17 13:50 - [DIR] perl/ 2022-06-17 13:50 - [DIR] xmlgraphics/ 2022-06-17 13:50 - [DIR] knox/ 2022-06-17 13:52 - [DIR] turbine/ 2022-06-17 13:52 - [DIR] usergrid/ 2022-06-17 13:53 - [DIR] portals/ 2022-06-17 13:53 - [DIR] guacamole/ 2022-06-17 13:53 - [DIR] gobblin/ 2022-06-17 13:53 - [DIR] tcl/ 2022-06-17 13:53 - [DIR] hawq/ 2022-06-17 13:53 - [DIR] atlas/ 2022-06-17 13:53 - [DIR] metamodel/ 2022-06-17 13:53 - [DIR] oodt/ 2022-06-17 13:54 - [DIR] sqoop/ 2022-06-17 13:54 - [DIR] tajo/ 2022-06-17 13:54 - [DIR] climate/ 2022-06-17 13:54 - [DIR] metron/ 2022-06-17 13:54 - [DIR] sentry/ 2022-06-17 13:54 - [DIR] chukwa/ 2022-06-17 13:54 - [DIR] twill/ 2022-06-17 13:54 - [DIR] eagle/ 2022-06-17 13:54 - [DIR] spamassassin/ 2022-06-17 13:54 - [DIR] lens/ 2022-06-17 13:54 - [DIR] trafodion/ 2022-06-17 13:54 - [DIR] marmotta/ 2022-06-17 13:54 - [DIR] predictionio/ 2022-06-17 13:54 - [DIR] stanbol/ 2022-06-17 13:54 - [DIR] velocity/ 2022-06-17 13:54 - [DIR] vxquery/ 2022-06-17 13:54 - [DIR] forrest/ 2022-06-17 13:54 - [DIR] freemarker/ 2022-06-17 13:54 - [DIR] mesos/ 2022-06-17 13:54 - [DIR] crunch/ 2022-06-17 13:54 - [DIR] oozie/ 2022-06-17 13:54 - [DIR] griffin/ 2022-06-17 13:55 - [DIR] giraph/ 2022-06-17 13:55 - [DIR] cocoon/ 2022-06-17 13:55 - [DIR] apex/ 2022-06-17 13:55 - [DIR] xalan/ 2022-06-17 13:55 - [DIR] aurora/ 2022-06-17 13:55 - [DIR] falcon/ 2022-06-17 13:55 - [DIR] vcl/ 2022-06-17 13:55 - [DIR] gora/ 2022-06-17 13:55 - [DIR] serf/ 2022-06-17 13:55 - [DIR] fluo/ 2022-06-17 13:55 - [DIR] airavata/ 2022-06-17 13:56 - [DIR] pivot/ 2022-06-17 13:56 - [DIR] pig/ 2022-06-17 13:56 - [DIR] bloodhound/ 2022-06-17 13:56 - [DIR] tapestry/ 2022-06-19 18:15 - [DIR] netbeans/ 2022-06-25 16:12 - [DIR] ranger/ 2022-07-06 08:16 - [DIR] poi/ 2022-07-07 17:08 - [DIR] myfaces/ 2022-07-08 16:22 - [DIR] subversion/ 2022-07-08 17:31 - [DIR] systemds/ 2022-07-09 06:01 - [DIR] clerezza/ 2022-07-11 15:49 - [DIR] celix/ 2022-07-14 17:38 - [DIR] mina/ 2022-07-19 10:49 - [DIR] tinkerpop/ 2022-07-26 21:33 - [DIR] tez/ 2022-07-30 07:26 - [DIR] avro/ 2022-07-31 16:21 - [DIR] jspwiki/ 2022-08-02 22:24 - [DIR] drill/ 2022-08-03 06:38 - [DIR] buildr/ 2022-08-03 15:32 - [DIR] reef/ 2022-08-03 19:31 - [DIR] madlib/ 2022-08-04 12:17 - [DIR] solr/ 2022-08-04 15:41 - [DIR] bigtop/ 2022-08-07 06:05 - [DIR] servicecomb/ 2022-08-08 10:17 - [DIR] openwebbeans/ 2022-08-09 14:20 - [DIR] trafficserver/ 2022-08-09 21:57 - [DIR] geronimo/ 2022-08-10 12:38 - [DIR] ctakes/ 2022-08-10 14:57 - [DIR] flex/ 2022-08-10 15:24 - [DIR] juddi/ 2022-08-10 23:01 - [DIR] helix/ 2022-08-11 05:13 - [DIR] openwhisk/ 2022-08-22 22:13 - [DIR] trafficcontrol/ 2022-08-25 13:38 - [DIR] carbondata/ 2022-08-25 18:51 - [DIR] cloudstack/ 2022-08-31 11:58 - [DIR] camel/ 2022-09-01 13:26 - [DIR] activemq/ 2022-09-02 10:22 - [DIR] httpcomponents/ 2022-09-03 18:01 - [DIR] jena/ 2022-09-07 13:52 - [DIR] yunikorn/ 2022-09-07 14:50 - [DIR] pinot/ 2022-09-08 01:40 - [DIR] nutch/ 2022-09-10 14:19 - [DIR] creadur/ 2022-09-17 22:52 - [DIR] logging/ 2022-09-18 13:00 - [DIR] thrift/ 2022-09-18 14:27 - [DIR] allura/ 2022-09-23 22:05 - [DIR] echarts/ 2022-09-25 14:45 - [DIR] superset/ 2022-09-27 12:58 - [DIR] pdfbox/ 2022-09-29 19:10 - [DIR] kafka/ 2022-10-03 00:08 - [DIR] plc4x/ 2022-10-06 17:39 - [DIR] skywalking/ 2022-10-08 04:15 - [DIR] libcloud/ 2022-10-10 19:18 - [DIR] geode/ 2022-10-10 21:13 - [DIR] kylin/ 2022-10-11 07:35 - [DIR] aries/ 2022-10-12 09:03 - [DIR] calcite/ 2022-10-13 04:09 - [DIR] hop/ 2022-10-14 08:17 - [DIR] wicket/ 2022-10-15 14:33 - [DIR] groovy/ 2022-10-16 07:58 - [DIR] tvm/ 2022-10-17 18:12 - [DIR] hudi/ 2022-10-18 05:34 - [DIR] isis/ 2022-10-18 11:29 - [DIR] lucene/ 2022-10-19 23:41 - [DIR] karaf/ 2022-10-23 10:48 - [DIR] yetus/ 2022-10-24 21:37 - [DIR] flume/ 2022-10-25 06:13 - [DIR] buildstream/ 2022-10-26 13:32 - [DIR] james/ 2022-10-28 04:03 - [DIR] shardingsphere/ 2022-10-31 07:21 - [DIR] uima/ 2022-10-31 12:49 - [DIR] accumulo/ 2022-11-02 07:57 - [DIR] tomee/ 2022-11-03 10:26 - [DIR] curator/ 2022-11-03 10:37 - [DIR] shenyu/ 2022-11-03 12:37 - [DIR] mxnet/ 2022-11-03 14:42 - [DIR] rocketmq/ 2022-11-07 02:34 - [DIR] tika/ 2022-11-07 11:11 - [DIR] daffodil/ 2022-11-08 12:29 - [DIR] jackrabbit/ 2022-11-10 19:43 - [DIR] bookkeeper/ 2022-11-14 02:49 - [DIR] syncope/ 2022-11-14 09:51 - [DIR] qpid/ 2022-11-14 15:04 - [DIR] hive/ 2022-11-14 16:29 - [DIR] inlong/ 2022-11-15 08:15 - [DIR] impala/ 2022-11-16 13:35 - [DIR] apisix/ 2022-11-17 01:14 - [DIR] phoenix/ 2022-11-17 06:09 - [DIR] ignite/ 2022-11-17 12:33 - [DIR] beam/ 2022-11-18 01:20 - [DIR] shiro/ 2022-11-18 12:52 - [DIR] incubator/ 2022-11-18 14:04 - [DIR] streampipes/ 2022-11-18 14:04 - [DIR] druid/ 2022-11-21 04:34 - [DIR] dolphinscheduler/ 2022-11-21 05:47 - [DIR] cxf/ 2022-11-21 10:58 - [DIR] pulsar/ 2022-11-22 03:55 - [DIR] cassandra/ 2022-11-22 14:02 - [DIR] opennlp/ 2022-11-23 14:18 - [DIR] ambari/ 2022-11-24 02:38 - [DIR] felix/ 2022-11-25 06:15 - [DIR] ratis/ 2022-11-26 19:54 - [DIR] struts/ 2022-11-28 06:12 - [DIR] dubbo/ 2022-11-28 06:44 - [DIR] nifi/ 2022-11-28 15:52 - [DIR] spark/ 2022-11-28 18:14 - [DIR] age/ 2022-11-28 20:26 - [DIR] unomi/ 2022-11-29 12:00 - [DIR] iceberg/ 2022-11-29 13:54 - [DIR] commons/ 2022-11-29 16:56 - [DIR] arrow/ 2022-11-29 17:21 - [DIR] doris/ 2022-11-30 05:02 - [DIR] fineract/ 2022-11-30 06:17 - [DIR] ozone/ 2022-11-30 12:06 - [DIR] iotdb/ 2022-12-02 11:29 - [DIR] airflow/ 2022-12-02 16:11 - [DIR] flink/ 2022-12-02 16:42 - [DIR] orc/ 2022-12-02 22:39 - [DIR] hbase/ 2022-12-03 14:45 - [DIR] manifoldcf/ 2022-12-03 15:02 - [DIR] bval/ 2022-12-03 16:54 - [DIR] apr/ 2022-12-03 16:54 - [DIR] archiva/ 2022-12-03 16:54 - [DIR] maven/ 2022-12-03 16:54 - [DIR] ofbiz/ 2022-12-03 16:54 - [DIR] sling/ 2022-12-03 16:54 - [DIR] zzz/ 2022-12-03 21:30 - [IMG] favicon.ico 2018-11-30 07:44 1.6K